ανακοινώσεις

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την υλοποίηση του Έργου ∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο και συσσιτίου στο ∆ήµο Ηρακλείου στο πλαίσιο του περιφερειακού Ε. Π. «Κρήτη» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 « Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέµησης της φτώχειας στην Κρήτη»

Δείτε επίσης