ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Επιστροφή

03/02/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ υπ' αριθ.  1/ 2017
Για την υλοποίηση του Έργου Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό        Παντοπωλείο και συσσιτίου στο Δήμο Ηρακλείου στο πλαίσιο του περιφερειακού Ε. Π. «Κρήτη» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 « Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας στην Κρήτη»

 

Τα  Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Α. & Μ. Καλοκαιρινού ως Δικαιούχος της πράξης : «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

 

Έχοντας υπόψη:

1 Την ανοικτή πρόσκληση με κωδικό ΕΚΤ – 11, ΟΠΣ 1569 (ΑΔΑ: 7ΦΟ47ΛΚ-ΣΞΥ) της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» για υποβολή προτάσεων για τη δημιουργία «Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείου, Παροχή Συσσιτίου» .

2. Το από 27 Ιουλίου 2016 Συμφωνητικό Συνεργασίας με το Δήμο Ηρακλείου.

3. Την με αριθμ. πρωτ.7083/12-12-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5002058 στο Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» .

4.  Την με αριθμό 2/2/30-01-2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού.

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (.7.) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου Δήμου Ηρακλείου» των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού, που εδρεύει στο Ηράκλειο, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

 

Αρχείο: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Δείτε επίσης