ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Επιστροφή

03/02/2017

Για την υλοποίηση του Έργου ∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο και συσσιτίου στο ∆ήµο Ηρακλείου στο πλαίσιο του περιφερειακού Ε. Π. «Κρήτη» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 « Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέµησης της φτώχειας στην Κρήτη»

Τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Α. & Μ. Καλοκαιρινού ως ∆ικαιούχος της πράξης : «∆ΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ∆ΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Έχοντας υπόψη:
1 Την ανοικτή πρόσκληση με κωδικό ΕΚΤ – 11, ΟΠΣ 1569 (Α∆Α: 7ΦΟ47ΛΚ-ΣΞΥ) της Ε.Υ.∆. του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» για υποβολή προτάσεων για τη δημιουργία «∆ομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείου, Παροχή Συσσιτίου» .

2. Το από 27 Ιουλίου 2016 Συμφωνητικό Συνεργασίας με το ∆ήμο Ηρακλείου.

3. Την με αριθμ. πρωτ.7083/12-12-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «∆ΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ∆ΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5002058 στο Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» .

4. Την με αριθμό 2/2/30-01-2017 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (.7.) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «∆ομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου ∆ήμου Ηρακλείου» των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού, που εδρεύει στο Ηράκλειο, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

Αρχείο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δείτε επίσης