ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Α. & Μ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 2023