Διοίκηση & προσωπικό

Διοικητικό Συμβούλιο

  • Σταύρος Αρναουτάκης, Πρόεδρος
  • Βασίλειος Λαμπρινός, Αντιπρόεδρος
  • Αλέξιος Καλοκαιρινός, Μέλος
  • Γεώργιος Καλοκαιρινός, Μέλος

Διευθυντής

  • Ισίδωρος Δετοράκης

Νομική υπηρεσία

  • Βασίλειος Αποστολίδης

Οικονομική υπηρεσία

  • Γεώργιος Σταυρουλάκης
  • Μιχαήλ Σπυριδάκης

Ιδρύματα

Η ιστορία μας

Η αίθουσα Οδυσσέα Ελύτη θα στεγάζει μια καινούργια εκδοχή της έκθεσης για τον ποιητή που πραγματοποιήθηκε στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης ...